I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy przyjmują niżej określone znaczenia:

 1. Balex Metal - Balex Metal Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie, ul. Wejherowska 12 C zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000176277, dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 588-11-30299, REGON 191112216, kapitał zakładowy: 2.050.000,- złotych
 2. Serwis – niniejszy serwis internetowy zbudowany i prowadzony przez Balex Metal Sp. z o.o. pod domeną http://www.balex.eu,
 3. Regulamin – regulamin korzystania z Serwisu Balex Metal Sp. z o.o. (zamieszczonego m.in. pod domeną internetową: http://www.balex.eu/ i/lub stowarzyszonymi domenami),
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu prowadzonego na stronie internetowej http://www.balex.eu na rzecz Użytkowników,
 2. Użytkownik może na warunkach niniejszego Regulaminu zapoznawać się z treściami udostępnionymi w Serwisie i korzystać z Serwisu w taki sposób, aby miał do nich dostęp w miejscu
  i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje.
 3. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług Serwisu jest wyrażenie zgody na związanie się warunkami wynikającymi z postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na stosowanie postanowień Regulaminu oraz na wszelkie zmiany wprowadzane w nim przez Balex Metal.
 4. Użytkownik potwierdza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w tym w szczególności zdolność w zakresie czynności prawnych związanych z korzystaniem z Serwisu.
 5. Balex Metal nie ponosi odpowiedzialności za błędy w publikowanych informacjach, ale podejmuje wszelkie starania, aby zamieszone w serwisie informacje i obrazy opublikowane były w sposób umożliwiający ich poprawne wyświetlanie w Serwisie. Wszelkie błędy w wyświetlaniu wynikać mogą z nieprawidłowych ustawień komputera Użytkownika lub niedostosowania konfiguracji urządzenia do wymagań oprogramowania.
 6. Balex Metal nie ponosi i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Użytkownika wynikające lub w jakikolwiek sposób związane – pośrednio lub bezpośrednio - z użytkowaniem Serwisu, transakcją związaną z użytkowaniem Serwisu lub ujawnieniem jego danych, z zastrzeżeniem bezwzględnie posiadanych praw ustawowych.
 7. Balex Metal nie gwarantuje, że serwery, na których umieszczony jest Serwis są wolne od wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane​ ​przez​ ​wirusy​ ​komputerowe​ ​i​ ​szkodliwe​ ​oprogramowanie.

 

III. TREŚĆ SERWISU

 1. Treści zawarte w Serwisie oraz jego układ są chronione na mocy przepisów prawa dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej (w tym w szczególności w odniesieniu do znaków towarowych), baz danych i innych źródeł prawa dotyczących własności intelektualnej i praw własności przemysłowej na mocy prawa krajowego i traktatów międzynarodowych. Zabrania się powielania, modyfikowania, rozprzestrzeniania, bądź kopiowania jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie lub z nim powiązanych, bądź wykorzystywanego przez niego w Serwisie układu.
 2. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów znajdujących się w Serwisie przynależą Balex Metal, któremu przysługuje w tym zakresie bezwzględna ochrona wynikająca z przepisów prawa. Użytkownik oświadcza, iż znane mu są prawa autorskie, znaki handlowe i towarowe, patenty i inne prawa pokrewne związane z udostępnianymi treściami, zawierającymi informacje stanowiące własność Balex Metal.
 3. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy tego, iż know-how, znaki towarowe, logo oraz inne znaki lub ich szczególne kompilacje („ogólne znaki towarowe”) wyświetlane w Serwisie objęte są ochroną prawną (niezależnie od ich zarejestrowania) i żadne treści zamieszczone w Serwisie nie mogą być interpretowane, jako udzielenie licencji na rzecz Użytkownika przez Balex Metal w jakimkolwiek zakresie.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 5. Dane techniczne podane w Serwisie lub w innych dokumentach informacyjnych są jedynie poglądowe i Balex Metal nie gwarantuje ich prawidłowości.
 6. Wszelkie aplikacje, programy, layout oraz inne treści udostępnione Użytkownikowi w czasie korzystania z Serwisu są własnością Balex Metal lub innych podmiotów powiązanych z Balex Metal i zabronione jest wykorzystanie ich (lub jakiejkolwiek ich części) w inny sposób niż korzystanie z udostępnionej wersji w ramach Serwisu. Balex Metal udostępnia je w wersji „as is” (jak jest) i nie odpowiada za prawidłowość ich działania.
 7. Zabrania się w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (bez ograniczeń co do czasu trwania zakazu):
  1. kopiowania, przepisywania, powielania lub zwielokrotniania w inny sposób jakiejkolwiek części treści Serwisu,
  2. używania, przenoszenia, kopiowania lub reprodukowania jakiejkolwiek części Serwisu
   (lub jego kodu źródłowego) poza celem korzystania z Serwisu rozumianym jako wyświetlanie na ekranie własnego komputera (bądź innego urządzenia) lub drukowania w celu zapoznania się z treścią,
  3. rozpowszechniania treści znajdujących się na Serwisie,
  4. modyfikowania, dokonywania przeróbek czy adaptacji treści zamieszczonych w Serwisie
   oraz tworzenia ich pochodnych, a także usuwania i niszczenia tych treści,
  5. udzielania licencji i sublicencji co do zakresu praw niniejszym opisanych powyżej.
 8. Informacje zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności informacje o produktach Balex Metal i sposobach ich montażu, mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy.
 9. Informacje zamieszczone Serwisie prowadzonym przez Balex Metal, w tym informacje opublikowane w wydawnictwach Balex Metal, ulotki reklamy i inne publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Balex Metal, sposobie ich montażu, mają charakter wyłącznie poglądowy, podobnie jak przedstawione w Serwisie potencjalne korzyści w stosowaniu produktów opublikowanych w Serwisie. Dane te mogą w każdym czasie ulec zmianie. Informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną, a jedynie zaproszenie do kontaktu z Balex Metal Sp. z o.o. Ceny Towarów określone są w cennikach udostępnianych przez Balex Metal Sp. z o.o., a także w jego siedzibie i oddziałach obowiązują w okresie wskazanym w danym cenniku. W przypadku zamówień, których realizacja związana jest ze specjalnym przetworzeniem lub wycięciem produktu, Cena produktu jest ostatecznie ustalana dla konkretnej oferty, przy czym jeżeli cena ta jest różna od cennika to kupujący powinien odrębnie zaakceptować taka zmienioną cenę.

 

 

IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BALEX METAL

 1. Balex Metal udostępnia Serwis i wszelkie połączone z nim aplikacje w formie „as is” (jak jest) i nie gwarantuje prawidłowości ich działania, a Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i sam ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody (w tym straty lub utracone korzyści) wynikające z pobierania informacji w Serwisie i polegania na informacjach zawartych w Serwisie.
 2. Balex Metal nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe ze stosowania treści Serwisu
  w niewłaściwy sposób. Balex Metal nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści związane z korzystaniem z treści Serwisu i jego funkcjonowaniem.
 3. Balex Metal oraz dostawcy usług telekomunikacyjnych i usług sieciowych dla serwisu prowadzonego przez Balex Metal nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu, ani za szkody dotyczące dokładności, kompletności, jakości lub przydatności Serwisu i znajdujących się w nim informacji do danego celu, a Użytkownik poprzez skorzystanie z Serwisu niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń w odniesieniu do powyższego, niezależnie czy w oparciu o umowę, delikt lub z innych powodów Serwis jest udostępniony dla wszystkich użytkowników w formie, w jakiej się znajduje.
 4. Balex Metal nie udziela żadnych zapewnień, gwarancji czy zobowiązań, że Serwis, lub serwer, na którym jest on dostępny są wolne od wad, łącznie z, lecz nie ograniczając się do wirusów lub innych szkodliwych elementów.

 

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

 1. Serwis przestrzega prawa do prywatności jego Użytkowników. Każdego Użytkownika Serwisu, obowiązuje aktualna polityka prywatności, której treść znajduje się w niniejszym Regulaminie. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.
 2. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”) - zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika, takie jak: adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego itp.
 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 4. Używając Serwisu Balex Metal Użytkownicy wyrażają zgodę na używanie plików cookies. W przypadku niewyrażenia zgody na używanie przez Balex Metal plików cookies, Użytkownicy mają możliwość ich zablokowania w ustawieniach swojej przeglądarki.
 5. Balex Metal z siedzibą w Bolszewie, ul. Wejherowska 12 C zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000176277, dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 588-11-30299, REGON 191112216, kapitał zakładowy : 2.050.000,- złotych jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies i gromadzącym informacje. Kontakt pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Balex Metal wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
 7. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 8. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 9. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 10. Balex Metal będzie kontaktował się z Użytkownikiem wyłącznie za pośrednictwem podanego adresu e-mail, numeru telefonu lub danych adresowych.
 11. Gromadzone dane Użytkowników nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim (poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa) i zbierane są w celu umożliwienia korzystania z Serwisu w celach statystycznych oraz optymalizacyjnych.
 12. Dane zbierane w trakcie korespondencji z Balex Metal będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 13. Użytkownik może w pewnych przypadkach podawać swoje dane osobowe i wyrażać odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych przez Balex Metal, w związku z korzystaniem z Serwisu. Użytkownikowi przysługują uprawnienia modyfikacji danych osobowych, o ile będą pobierane, w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane i żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 14. Wszystkie poufne informacje wymieniane pomiędzy komputerem a stroną http://www.balex.eu/ są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL. Należy mieć świadomość, że w przypadku dostępu do innej strony internetowej z tej strony, Serwis nie ma kontroli nad innymi stronami. Wobec powyższego, Serwis nie może zagwarantować, że podmiot kontrolujący tę witrynę będzie traktował prywatność Użytkowników tak jak Serwis.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Balex Metal, ul. Wejherowska 12 C, 84-239 Bolszewo.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, przy czym w takim przypadku czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłużać będzie okres rozpoznania reklamacji. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Balex Metal dokłada wszelkich starań żeby informacje zawarte w Serwisie zgadzały się ze stanem faktycznym, jednakże nie gwarantuje, że w Serwisie mogą wystąpić nieścisłości lub niezgodności dotyczące produktów i ich zastosowania. Szczegółowe informacje o produkcie wymagają dokładnego zapoznawać się z ofertą Balex Metal.
 2. Balex Metal zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez potrzeby informowania osób trzecich. Prawo to nie ma wpływu na warunki zaakceptowane przez Użytkownika
  w momencie skorzystania z Serwisu.
 3. Balex Metal zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu, w szczególności w celu dokonania konserwacji, naprawy, wprowadzania rozwiązań w funkcjonowaniu Serwisu.
 4. Treści zamieszczone na Serwisie nie mogą być publikowane w innych miejscach, w mediach,
  bez wyrażonej zgody przez Balex Metal.
 5. Regulamin oraz korzystanie z Serwisu podlegają prawom Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej, wobec wszystkich sporów wynikających z, lub odnoszących się do korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest niedozwolone w jakiejkolwiek jurysdykcji, która nie spełnia wszystkich postanowień niniejszych warunków w tym m.in. niniejszego ustępu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.